Crypturellus soui


Scientific Name: Crypturellus soui
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Tinamiformes
Family: Tinamidae