Saxicola rubetra


Scientific Name: Saxicola rubetra
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Turdidae