Sylvia nisoria


Scientific Name: Sylvia nisoria
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Aves
Order: Passeriformes
Family: Sylviidae