Table

f
Displaying 1 - 20 of 20
Cat. # Family Name Collector/field Country Coordinates? Media IRN
128705 Hygromiidae Cernuella virgata (da Costa, 1778) H. Friedrich Albania No 462444
38825 Hygromiidae Cernuella protea (Ziegler in Rossmässler, 1838) Albania No 416351
163716 Helicidae Chilostoma trizona inflatum (Kobelt, 1876) Albania No 473187
48559 Chondrinidae Chondrina arcadica arcadica (Reinhardt, 1881) Albania No 424243
161401 Hygromiidae Helicella rucotinavici Horst Albania No 472494
128959 Helicidae Helix lucorum Linnaeus, 1758 Albania No 462655
129032 Helicidae Helix secernenda Rossmässler, 1837 Albania No 462726
37142 Helicidae Helix lucorum Linnaeus, 1758 Albania No 415015
37145 Helicidae Helix secernenda Rossmässler, 1837 Albania No 415018
76517 Helicidae Helix lucorum Linnaeus, 1758 Albania No 437632
93086 Helicidae Helix figulina Rossmässler, 1839 Albania No 444367
37828 Hygromiidae Lindholmiola girva octogyrata (Mousson, 1859) Albania No 415680
76568 Hygromiidae Lindholmiola girva corcyrensis (Deshayes, 1837) Albania No 437683
128124 Clausiliidae Medora proxima (Walderdorff, 1864) E. Edlauer Albania No 461938
70940 Unionidae Microcondylaea compressa (Menke, 1828) Albania No 588092
66551 Clausiliidae Montenegrina subcristata subcristata (Küster, 1847) O. Wohlberedt Albania No 433489
344809 Moitessieriidae Paladilhiopsis szarowskae (Glöer et al., 2015) Z. P. Erőss, Z. Fehér, J. Grego Albania Yes 4142126
344810 Moitessieriidae Paladilhiopsis gittenbergeri (A. Reischütz & P.L. Reischütz, 2008) Z. P. Erőss, Z. Fehér, J. Grego Albania Yes 4142347
344811 Hydrobiidae Plagigeyeria steffeki Grego et al., 2017 Z. P. Erőss, Z. Fehér, J. Grego Albania Yes 4142418
161582 Helicidae Theba pisana (O. F. Müller, 1774) Horst Albania No 473096
CSV