Table

f
Displaying 76 - 100 of 842
Cat. # Family Name Collector/field Country Coordinates? Media IRN
Proscopiidae Astroma eltatiensis Tapia No 867230
Proscopiidae Astroma striatum No 867231
Proscopiidae Astromoides verrucsoum No 867232
Tettigoniidae Atelopus schwarzi Caudell No 867235
Tettigoniidae Atlanticus americanus No 867248
Tettigoniidae Atlanticus armiger Rehn & Hebard No 867249
Tettigoniidae Atlanticus gibbosus Scudder No 867250
Tettigoniidae Atlanticus testaceus No 867251
Tettigoniidae Atlanticus No 867247
Acrididae Atractomorpha No 867256
Acrididae Aularches No 867297
Acrididae Aularches miliaris Linnaeus No 867298
Acrididae Aulocara elliotti No 867300
Acrididae Aulocara No 867299
Acrididae Austracris guttulosa talawensis Sjoctedt No 867309
Tettigoniidae Balboana tibialis Brunner No 867315
Acrididae Barytettix No 867343
Acrididae Barytettix borealis Caudell No 867344
Tettigoniidae Belocephalus subapterus Scudder No 867367
Acrididae Boopedon maculatum No 867480
Acrididae Boopedon nubilum No 867482
Acrididae Boopedon nigrum C. Thomas, 1870 No 867481
Acrididae Bootettix agrentatus No 867483
Acrididae Bootettix argentatus Burmeister No 867484
Acrididae Bootettix punetatus Scudder No 867485

Pages

CSV